Spoločnosť ADEXILIS Czech Republic/Slovakia, s. r. o., so sídlom Krčméryho 6971/19, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 618 989, IČ DPH: SK212041117 Zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.115964/B (ďalej len „Spoločnosť“), týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práv z vadného plnenia, ktoré sa prejaví v záručnej dobe (ďalej také len „reklamácia“).

Reklamačný Poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a nevzťahuje sa na zmluvy uzavreté s podnikateľmi.

Čl. I Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok internetového predaja (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar objednaný Objednávateľom u Spoločnosti prostredníctvom internetu. Je záväzný pre Spoločnosť aj Objednávateľa.
 2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná vvýzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Čl. II Zodpovednosť za vady

 1. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá spoločnosť za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
 3. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
 4. Objednávateľ je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.
 5. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:
  • a) množstevný a sortimentný rozdiel,
  • b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
 6. Zistené zjavné vady je Objednávateľ povinný okamžite oznámiť Spoločnosti, ktorá zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 7. Spoločnosť nezodpovedá za vady ak:
  • a) Objednávateľ spôsobil vadu Tovaru sám,
  • b) Objednávateľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;
  • c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
  • d) boli porušené ochranné plomby na tovare,
  • e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
  • f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  • g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
  • h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
  • i) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.
 8. Objednávateľ nie je oprávnený od Spoločnosti požadovať spätné prijatie tovaru a vrátenie Kúpnej ceny z dôvodu jeho nepotrebnosti alebo z dôvodu jeho subjektívnej reakcie na požitie inak bezvadného výrobku.

Čl. III Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Čl. IV Plynutie záručnej doby

 1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru Objednávateľom.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru; inak práva zaniknú.
 4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť je povinná vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 5. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čl. V Odstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo záväznosť chyby.
 3. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Čl. VI Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné́ vady, má Objednávateľ̌ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Čl. VII Uplatnenie práva

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Spoločnosti na adrese jej sídla alebo na e-mailovej adrese: info@adexilis.com.

ČI. VIII Povinnosti a postup pri uplatnení raklamácie

 1. Spoločnosť je povinná Objednávateľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Spoločnosť je povinná prijať reklamáciu na webovej stránke info@adexilis.com
 3. Reklamáciu spoločnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na predĺženej lehote.
 4. Spoločnosť je povinná pri uplatnení reklamácie vydať resp. zaslať Objednávateľovi potvrdenie.
 5. Vrátenie a reklamácia tovaru: Pre úspešné prijatie zásielok je potrebné nasledujúcu adresu použiť na prepravnom štítku prichádzajúcich zásielok v tejto presnej podobe:
  Názov firmy: isklad 233120/09
  Meno príjemcu: ADEXILIS Czech Republic / Slovakia, s.r.o.
  Ulica: Diaľničná cesta 5, Hala D, gate 35
  PSČ a mesto: 90301 Senec
  Krajina: Slovakia
  Kontakt: +421 948 799 408

ČI. IX Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušila jeho práva.

ČI. XII Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2021
 2. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke info@adexilis.com.